1. Uvodne napomene

Dragi čitatelju, Vaš interes za našu Politiku privatnosti nam jasno pokazuje koliko Vam je bitna privatnost i zaštita osobnih podataka. Iznimno cijenimo Vašu brigu te smo u potpunosti predani zaštiti Vaše privatnosti. Zaštita Vaših osobnih podataka nam je prioritet prilikom provođenja i organiziranja poslovnih procesa.

Poštujemo tajnost Vaših osobnih podataka i uvijek postupamo u skladu s odgovarajućim odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka te odredbama ovih Pravila o zaštiti privatnosti.

Ovim Vas putem Vas obavještavamo da smo u vidu sveopće zaštite osobnih podataka naše poslovanje uskladili sa svim zahtjevima Uredbe (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016.o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (dalje u tekstu: “GDPR“), kao i pripadajućeg Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine br. 42/2018; dalje u tekstu: “Zakon“).

U našoj Politici privatnosti Vas obavještavamo na transparentan i razumljiv način o obradi Vaših osobnih podataka i želimo Vas informirati o (i) osobnim podacima koje prikupljamo, (ii) tome tko točno obrađuje Vaše osobne podatke, (iii) svrsi zbog koje ih prikupljamo, (iv) prenošenju Vaših osobnih podataka drugim osobama ili eventualno u druge države i/ili međunarodne organizacije, (v) razdoblju u kojem obrađujemo Vaše osobne podatke, te (vi) Vašim izravnim pravima u pogledu obrade.

2. Definicije

Pojmovi korišteni u ovoj Politici privatnosti će imati sljedeće značenje:

Povreda osobnih podataka Bilo kakvo kršenje sigurnosti ili privatnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa Osobnim podacima. Radi izbjegavanja svake dvojbe, navedeno uključuje bilo koju povredu uzrokovanu od strane zaposlenika, bilo koje osobe koja postupa po ovlaštenju Društva ili treće osobe.
Osobni podatak Podrazumijeva svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (“Ispitanik”) – pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet.
Obrada Svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

 

3. Tko obrađuje osobne podatke

U pogledu obrade osobnih podataka koje se navode u ovoj Politici privatnosti, Voditelj obrade podataka u smislu GDPR-a je trgovačko društvo Mamager Media d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, OIB: 82199741887, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 081548421 (dalje u tekstu: „Voditelj obrade“ ili „Društvo“).

U svakom trenutku Vam stojimo na raspolaganju te nas možete kontaktirati vezano uz obradu osobnih podataka od strane Voditelja obrade.

U tom pogledu, Voditelj obrade je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete u bilo kojem trenutku kontaktirati vezano uz sva pitanja obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja GDPR prava.

Vezano za sva pitanja koja se tiču obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava predviđenih GDPR-om, možete se obratiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka na sljedeće načine:

 • pisanim putem na adresu: Ulica Ante Pandakovića 3, Zagreb, naslovljenim za Službenika za zaštitu podataka
 • e-mailom na adresu: [email protected]

4. Prikupljanje osobnih podataka

Društvo prikuplja Vaše osobne podatke tijekom različitih oblika interakcije (primjerice ispunjavajući obrasce na našoj Internet stranici i/ili kad nam se obraćate telefonom, putem elektroničke pošte ili na neki drugi način). 

To uključuje i podatke koje upisujete kad se prijavljujete za korištenje naše Internet stranice, kad se registrirate ili pretplaćujete na našu uslugu (primjerice kao korisnik naše Internet stranice, za primanje newslettera), sudjelujete na forumima ili u drugim oblicima komunikacije putem društvenih mreža na našoj Internet stranici, sudjelujete u natječaju, promotivnoj akciji ili nagradnoj igri, te u slučaju da prijavljujete probleme s korištenjem naše Internet stranice, a koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

 • ime, prezime;
 • adresa stanovanja;
 • OIB;
 • broj bankovnog računa;
 • e-mail adresa;
 • broj telefona.

Također Društvo može prikupljati i podatke koji ne spadaju u grupu osobnih podataka, koji podrazumijevaju, ali nisu ograničeni na sljedeće:

 • podatke o uređaju putem kojeg se spajate na Internet;
 • vrstu i verziju Internet preglednika koji koristite;
 • načine korištenja Internet stranice Voditelja obrade.

Ne prikupljamo i ne obrađujemo osjetljive podatke povezane s Vama (primjerice, podatke o Vašem zdravstvenom stanju, spolnoj pripadnosti, rasnom ili etničkom podrijetlu) osim u slučaju:

 • da su takvi osjetljivi podaci važni za određenu svrhu za koju i prikupljamo osobne podatke; 
 • da je to naša zakonska obveza; i/ili
 • da ste nam posebno za to izričito dali suglasnost. 

U slučaju da dobrovoljno dajete svoje osobne podatke (uključujući osjetljive osobne podatke) kroz interakciju s našom Internet stranicom (primjerice, ako nam dobrovoljno u dijelu stranice predviđenom za komentare pošaljete osjetljive osobne podatke) vlastitom voljom, a ne na naš zahtjev, te ćemo podatke s naših Internet stranica izbrisati u slučaju da ne ocijenimo da ih treba obraditi u neku zakonitu svrhu osim ako ste vi sami te podatke učinili javno dostupnima (primjerice, na forumu dostupnom širokoj javnosti), a u tom slučaju ćemo takve podatke izbrisati s naših Internet stranica ako smo dužni tako postupiti po zakonu ili ako ih ne želimo zadržati.

U nekim slučajevima, Vaše osobne podatke dobivamo od trećih strana (primjerice putem pružatelja usluga društvenih mreža kao treće osobe u slučaju da ste se na našu Internet stranicu došli putem platforme društvene mreže). 

U slučaju da smo Vaše osobne podatke dobili od treće strane, pružit ćemo vam sve relevantne informacije o njihovoj obradi što je prije moguće, a najkasnije mjesec dana nakon što smo dobili Vaše osobne podatke, uključujući i informaciju o kategorijama osobnih podataka koja je u obradi, o svrsi obrade te o njezinoj pravnoj utemeljenosti.

Prilikom registracije na pretplatu na sadržaj objavljen na Internet stranicama Društva prikupljaju se sljedeći osobni podaci: e- mail adresa i lozinka. 

Prilikom registracije za mogućnost komentiranja sadržaja objavljenog na Internet stranicama Društva prikupljaju se sljedeći osobni podaci: ime i prezime, e-mail adresu, korisničko ime i sigurnosna lozinka.

5. Načini prikupljanja podataka

Osobne podatke prikupljamo

 • izravno od pojedinca (primjerice registracijom korisničkog računa na Internet stranici Društva, telefonskim razgovorom s pojedincem, sudjelovanjem u nagradnoj igri i/ili natječaju Društva); 
 • te neizravnim putem (primjerice ako je neki podatak javno dostupan putem internetskih stranica koje ne pripadaju Društvu kao što je objava na platformama društvenih mreža, podaci dobiveni korištenjem kolačića, poveznica i sličnih tehnologa). 


Društvo u određenim slučajevima može tražiti Vašu privolu kao korisnika ili nositelja roditeljske odgovornosti za obradu osobnih podataka u određene svrhe.

Kada se obrada osobnih podataka korisnika temelji na privoli, korisnik/nositelj roditeljske odgovornosti u svakom trenutku može povući danu privolu, no to neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego li je ona povučena.

6. Korištenje osobnih podataka

Društvo koristi osobne podatke za sljedeće svrhe:

 • Pružanje usluga sukladno ugovornim obvezama – Društvo osobne podatke može upotrijebiti tijekom pružanja ugovorenih usluga, te za pružanje različitih oblika komunikacije tijekom procesa realizacije suradnje;
 • Marketinške i prodajne aktivnosti – Društvo osobne podatke može upotrijebiti s ciljem obavještavanja o novim pogodnostima, sadržajima, popustima ili sličnim aktivnostima;
 • Zaštita zaposlenika Društva – Društvo osobne podatke pojedinaca može otkriti ako vjeruje da je neophodno ili prikladno kako bi se zaštitili zdravlje i sigurnost zaposlenika, posjetitelja, imovine i/ili korisnika.

7. Pravne osnove za obradu osobnih podatka 

Osobne podatke obrađujemo i koristimo samo u svrhe za koje su prikupljeni. Obrada osobnih podataka je dopuštena samo i u mjeri u kojoj je ispunjeno najmanje jedno od sljedećeg:

 1. Obrada je nužna radi poštivanja pravnih obveza Društva  – što podrazumijeva ali se ne ograničava na obradu podataka radi izdavanja računa, u svrhu rješavanja prigovora na temelju mjerodavnih propisa (Zakon o zaštiti potrošača);
 2. Obrada je nužna za izvršenje ugovora u kojem je korisnik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev korisnika prije sklapanja ugovora – primjerice prilikom registracije korisnika na Internet stranicu, pri sklapanju pretplatničkog ugovora na digitalni sadržaj (ukoliko isti postoji);
 3. Obrada je nužna za potrebe legitimnih poslovnih interesa Društva ili treće strane, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i sloboda korisnika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka – primjerice obrada podataka u marketinške svrhe, obrada podataka u svrhu selekcije kandidata prilikom provedbe natječaja prijave za posao, prilikom obavještavanja korisnika o posebnim ponudama ili pozivanja na događaje za koje očekujemo da bi isti mogli biti zainteresirani;
 4. Na temelju informacija o opsegu obrade dana je izričita privola od strane korisnika  – primjerice privola nositelja roditeljske skrbi za objavu podataka djece mlađe od 16 godina.

 

8. Tehničke i organizacijske mjere

  Društvo je poduzeo sve tehničke i organizacijske mjere kako bi Vaše podatke zaštitio od gubitka, izmjena ili pristupa trećih osoba. U slučaju bilo kakvih pitanja slobodno ste se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka na kontakte navedene u točki 3. ove Izjave, a isti će Vam u najkraćem mogućem roku odgovoriti na Vaše zahtjeve, molbe, nedoumice, sa svrhom pružanja pomoći u ostvarivanju Vaših prava.

  Bilo kakve promjene u vezi politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene na službenim Internetskim stranicama Društva, slijedom čega ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

  9. Zadržavanje podataka

  Svi osobni podaci čuvaju se u elektroničkom obliku. Voditelj obrade neće Vaše osobne podatke zadržati duže nego što je to neophodno u odnosu na svrhe za koje su izvorno prikupljeni.

  Društvo će Vaše osobne podatke zadržati dok god su oni potrebni za pružanje proizvoda ili usluga; dok god je potrebno zbog naših zakonskih obveza, rješavanja sporova i provođenja naših ugovora; ili do one mjere koju dopušta zakon.

  Kad razdoblje zadržavanja istekne, Društvo će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati. 

  Osobni podaci koji su Društvu ustupljeni prilikom registracije čuvat će se za vrijeme postojanja Internet stranice odnosno za vrijeme trajanja registracije korisnika. Svi podaci koji su Društvu ustupljeni prilikom registracije na Internet stranici, biti će uništeni najkasnije prilikom gašenja iste, odnosno ukoliko isto zatražite.

  Ukoliko pretplatnik otkaže pretplatu, pretplatnik i dalje ostaje registriran. Ipak, u slučaju da pretplatnik na digitalni sadržaj ne želi biti registriran nakon otkaza pretplate, registraciju je potrebno odjaviti slanjem obavijesti na kontakte navedene u točki 3. ove Izjave.

  Zaključno Vas također obavještavamo da, uz ispunjenje GDPR-om propisanih pretpostavki, imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka u posjedu Društva. Upute o načinu ostvarivanja Vaših prava detaljno su izložene u odjeljku “Vaša prava“.

  10. Zaštita osobnih podataka djece

  Djeca, kao posebno osjetljiva kategorija, zaslužuju posebnu zaštitu u svakom pogledu, pa tako i u pogledu zaštite osobnih podataka, budući oni mogu biti manje svjesni rizika i mogućih posljedica otkrivanja svojih podataka.

  Sukladno članku 19., stavku 1. Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018), Voditelj obrade po pitanju zaštite osobnih podataka, djecom smatra sve osobe mlađe od 16 godina, te ne traži niti prikuplja osobne podatke djece bez suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti.

  Iz tog razloga ćemo poduzeti sve razumne napore kao Voditelj obrade, kako bi podatke koje dobijemo od djece obrađivali samo uz suglasnost nositelja roditeljske odgovornosti.

  Ako kao Voditelj obrade saznamo da su poslani osobni podaci djece, ali bez valjane suglasnosti nositelja roditeljske odgovornosti, u razumnoj mjeri ćemo nastojati:

  • izbrisati te osobne podatke iz svojih datoteka što je prije moguće; i
  • osigurati, u slučaju da brisanje nije moguće, da se ti osobni podaci dalje ne koriste za bilo koju svrhu;
  • te ih u svakom slučaju neće davati nijednoj trećoj strani.

  Ako roditelj ili skrbnik ima pitanja vezana uz našu obradu osobnih podataka njihovog djeteta, neka nam se slobodno obrati na adresu Službenika za zaštitu osobnih podataka.

  11. Prijenos osobnih podataka

  Ovisno o vrsti Vaše interakcije s Voditelj obrade, određene osobne podatke ćemo razmijeniti s trećim osobama. Pritom Vam jamčimo da cilj razmjene nije iskorištavanje Vaših osobnih podataka, već ih razmjenjujemo u svrhu pružanja kvalitetne i pravovremene usluge te usklađenosti sa zakonskim i podzakonskim obvezama.

  Slijedom navedenog, Voditelj obrade će, ovisno o situaciji, moguće razmjenjivati osobne podatke sa sljedećim kategorijama osoba:

  • našim poslovnim partnerima – to kako bismo izvršili traženu uslugu koju ste Vi od nas tražili. Naši će partneri koristiti osobne podatke samo u opsegu i u svrhu naloga koji su dobili od Društva ili prema pravilima koje su sami odredili kao voditelji obrade osobnih podataka.
  • u slučaju potrebe, trećim osobama i javnopravnim tijelima, i to (i) kako bismo bili usklađeni sa zakonskim ili podzakonskim pravilima, (ii) kako bismo postupili po obveznoj uputi ili nalogu javnopravnog tijela, (iii) kako bismo spriječili i/ili prijavili zlouporabe i nezakonite aktivnosti, (iv) kako bismo zaštitili prava i osobnu sigurnost naših zaposlenika ili (v) ako je to potrebno uslijed tužbi i drugih pravnih zahtjeva.
  • svim drugim osobama, ako smo za takvu vrstu razmjene zaprimili Vašu izričitu privolu ili smo na to obvezni temeljem prisilnog propisa ili za to imamo legitimni interes.

  Iznimno, u slučaju statusnih promjena Voditelja obrade (npr. pripajanje, spajanje, odvajanje itd.) Vaši osobni podaci mogu biti preneseni na drugu pravnu osobu.

  12. Osobni podaci

  Vaši osobni podaci će se obrađivati i prenositi unutar područja Europske Unije. 

  Prijenos i obrada podataka u treće države je također regulirana i tzv. Standardnim Ugovornim Klauzulama, odnosno Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2021/914 оd 4. lipnja 2021. o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća. Prijenos podataka na temelju navedenog mehanizma predviđa se u članku 46. GDPR-a i to u onim situacijama kad Europska Komisija za treću zemlju u koju se žele prenijeti osobni podaci nije donijela Odluku o primjerenosti.

  Osobni podaci se neće prenositi poslovnim subjektima ili drugim osobama koje se ne nalaze na nekom od gore navedenih područja. Ako u ovom dijelu ipak naknadno dođe do određenih promjena, o tome ćete biti bez odgađanja obaviješteni.

  13. Vaša prava

  U svrhu djelotvorne kontrole nad obradom Vaših osobnim podataka, raspolažete s velikim brojem prava koje, u zakonom propisanim slučajevima, možete ostvarivati izravno prema Voditelju obrade.

  • Pravo na pristup i informaciju o obradi osobnih podataka

  Imate pravo od Voditelja obrade zatražiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas te svrhu obrade ako se takvi osobni podaci obrađuju, skupine Vaših osobnih podataka koje Voditelj obrade čuva i/ili treće osobe i/ili skupine trećih osoba s kojima se Vaši osobni podaci dijele, vremenski period tijekom kojeg se zadržavaju podaci kao i izvor Vaših osobnih podataka koje nisu prikupljeni izravno od Vas

  • Pravo na ispravak

  Ako obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, imate pravo zatražiti ispravak i/ili dopunu istih.

  • Pravo na brisanje

  Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka

  • Pravo na ograničenje obrade

  Možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka:

  • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji Voditelju obrade omogućava provjeru točnosti tih podataka;
  • ako je obrada podataka bila protupravna, uz Vaš zahtjev kako odbijate brisanje podataka te umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima;
  • ako Voditelju obrade prikupljeni podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su Vama još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva;
  • ako je podnesen prigovor zbog obrade tih podataka.
  • Pravo na prigovor na obradu osobnih podataka
  • Pravo na mogućnost prijenosa podataka 

  Imate pravo tražiti da Vam podatke koje ste povjerili Voditelju obrade, isti dostavi u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu:

  • ako Voditelj obrade podatke obrađuje na temelju suglasnosti koju ste prethodno dali;

  ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.

  • Pravo na podnošenja prigovora nadzornom tijelu

   Ako ste mišljenja da je Voditelj obrade, prilikom obrade Vaših podataka, prekršio relevantne propise zakonodavstva, molimo da se odmah obratite Voditelju obradu kako bi se razjasnila eventualna sporna pitanja. Svakako imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, [email protected], tel: 01 4609-000.

   Vaš zahtjev za ostvarenje prava možete podnijeti pisanim ili usmenim putem. Zahtjev za ostvarivanjem prava možete postaviti i putem Obrasca zahtjeva za ostvarenje prava ispitanika koji se nalazi na sljedećem linku  – OBRAZAC. Popunjen Obrazac je potrebno poslati na e-mail: [email protected] ili dostaviti pisanim putem u sjedište Voditelja obrade.

   Voditelj obrade će razmotriti svaki takav zahtjev sukladno svim primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti osobnih podataka. Ostvarivanje gore navedenih prava je u potpunosti besplatno. U slučaju da su Vaši zahtjevi nerazumni, neutemeljeni ili pretjerani (primjerice zbog učestalog ponavljanja unutar kraćeg vremenskog razdoblja) zadržavamo pravo da, prema vlastitoj ocjeni, (i) naplatimo razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili (ii) odbijemo postupiti po zahtjevu. 

   Korisnici imaju pravo na informiranje temeljem podnesenog zahtjeva, a nakon uspješne provjere njihovog identiteta, o sljedećem:

   • svrsi obrade osobnih podataka;
   • izvoru osobnih podataka, ako nije dobiven od korisnika;
   • kategoriji osobnih podataka;
   • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su ili mogu biti preneseni osobni podaci, zajedno s lokacijom tih primatelja;
   • predviđenom razdoblju pohrane osobnih podataka ili obrazloženje za određivanje razdoblja pohrane;
   • upotrebi bilo kakvog automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje.


   Svi zahtjevi za pristup ili ispravak osobnih podataka moraju biti upućeni Službeniku za zaštitu osobnih podataka. Odgovor na svaki zahtjev dostavlja se u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva korisnika.

   14. Poveznice na druge Internet stranice

   Naša Internet stranica može sadržavati poveznice na druge Internet stranice koje nisu pod nadzorom našeg Društva. Link na poveznice Internet stranica treće strane Vas vodi na Internet stranice treće strane. Mi ne odgovaramo za politiku i praksu drugih društava. Naše Društvo nema nadzor i ne odgovara za sadržaj, politiku privatnosti i upozorenja o zaštiti privatnosti bilo kojih stranica ili usluga koje pružaju treće strane. Sukladno tome mi ne odgovaramo za politiku i praksu drugih društva. Ovim putem preporučamo da se prilikom posjeta Internet stranicama trećih osoba upoznate s postavkama privatnosti tih Internet stranica. 

   Na našoj Internet stranici prisutni su elementi društvenih mreža poput gumba za Facebook, Twittera, Instagram ili Youtube. Ti elementi mogu prikupljati određene podatke o vama, poput vaše IP adrese i stranica koje posjećujete, a možda i spremiti kolačiće radi ispravnog funkcioniranja stranice. Prikupljanje podataka u interakciji s tim elementima uređeno je obaviješću o privatnosti/politikom društva kojem pripadaju, te navedeno nije u potpunosti pod našom kontrolom. O pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti društvenih mreža kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

   FACEBOOK ONLINE https://www.facebook.com/privacy/policy/
   INSTAGRAM ONLINE https://help.instagram.com/519522125107875
   YOUTUBE ONLINE https://policies.google.com/privacy?hl=hr
   TWITTER ONLINE https://twitter.com/en/privacy  

    

   U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, YouTube-a, Twitter-a i/ili Instagram-a ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

   ZA FACEBOOK:

   META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

   https://hr-hr.facebook.com/policy.php

   Kontakt službenika za zaštitu podataka:

   https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

   Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Mete, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

   ZA YOUTUBE:

   Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Irska

   https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

   Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Youtube, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

   ZA INSTAGRAM:

   META PLATFORMS IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

   https://hr-hr.facebook.com/policy.php

   Kontakt službenika za zaštitu podataka:

   https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

   Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske. 

   ZA TWITTER:

   Twitter, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 Irska

   https://twitter.ethicspointvp.com/custom/twitter/forms/data/form_data.asp

   Kontakt službenika za zaštitu podataka:

   https://help.twitter.com/forms/privacy

   Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Twittera-a, irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

   Dodatne informacije i Twitter smjernice za zaštitu osobnih podataka mogu se naći na https://twitter.com/privacy?lang=en

   15. Promjene obavijesti o privatnosti

   U svrhu usklađenja s zahtjevima GDPR-a i drugih primjenjivih propisa, ova Politika privatnosti stupa na snagu dana 1.2.2024. godine. 

   Budući da je vjerojatno da će se protekom vremena mijenjati postojeći te moguće implementirati novi procesi obrade osobnih podataka, biti će potrebno izmijeniti ili nadopuniti ovu Politiku privatnosti. Izmijenjena ili dopunjena verzija Obavijesti biti će obavljena odmah po njezinom donošenju.